ประวัติสหกรณ์

ประวัติสหกรณ์


ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด

 
จดทะเบียนโดยนายทะเบียน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2525 เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2526 โดยคุณดุษฎี สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งเป็น ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในเวลานั้น ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนแรก มีสมาชิกเริ่มแรก 170 คน ทุนเรือนหุ้น 5.88 ล้านบาท และมอบหมายให้คุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรก เพื่อผลักดันและดำเนินงานสหกรณ์ให้เกิดผลสำเร็จ

UploadImage

 
คุณดุษฎี สวัสดิ์-ชูโต ประธานกรรมการคนแรก


UploadImage 
 
คุณสรศักดิ์ พุทธรักษา ผู้จัดการคนแรก
 
UploadImage
 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน ชุดที่ 1