สินเชื่อ

เงินกู้สามัญทั่วไป

โดย admin
 วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 12:43 น.
 4777
เงินกู้สามัญทั่วไป

วงเงินกู้ เงินกู้ประเภทสามัญ..เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท สิทธิ์การกู้

UploadImage


  ระยะเวลาผ่อนชำระ 1. เป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี ผ่อนชำระสูงสุด 144 งวด (12 ปี)
2. เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวด (15 ปี)
เงินคงเหลือ เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของเงินเดือน หรือไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาทเงินกู้สามัญสำหรับอดีตพนักงาน
- จำนวนเงินที่กู้คณะกรรมการเงินกู้อาจพิจารณาให้กู้ได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
- สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์และจะต้องมีจำนวนเงินอย่างน้อย 6 เท่าของเงินค่าหุ้นรายเดือนและค่างวดชำระหนี้รายเดือนได้อย่างเพียงพอและเมื่อสหกรณ์หักเงินแล้ว จะต้องมีเงินฝากไม่น้อยกว่า 6 เท่าคงอยู่ในบัญชีให้ครบถ้วนตามเงื่อนไข

เงินกู้สามัญโดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน
สิทธิ์การกู้
จำนวนเงินให้กู้ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าสมุดเงินฝาก<
หลักประกันเงินกู้
สมุดเงินฝากของสหกรณ์
เงื่อนไขการค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน
- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เป็นสมาชิก 6 เดือน ไม่ถึง 10 ปี ค้ำประกันได้ไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือน
- เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป ค้ำประกันได้ไม่เกิน 50 เท่า ของเงินเดือน
- เงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินเดือนหรือไม่ต่ำกว่า 5,000.- บาท
- กรณีผู้ค้ำประกันรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถค้ำประกันได้ถึงอายุ 60 ปี
- กรณีผู้กู้เป็นพนักงานบำนาญ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานเป็นผู้ค้ำประกัน และสามารถค้ำประกันร่วมกับพนักงานบำนาญได้ แต่ทั้งนี้ต้องอายุไม่เกิน 75 ปี