สินเชื่อ

เงินกู้พิเศษ

โดย admin
 วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 16:05 น.
 2432

เงินกู้พิเศษ

 

- เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน..
- พิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน90%ราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ต้องไม่เกิน 12,500,000 บาท
- เงินเดือนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 40 % หรือ 5,000.- บาท
- ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 30 ปี
- ระยะเวลาการส่งชำระอายุไม่เกิน 75 ปี
- สมาชิกที่เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี

 

วัตถุประสงค์

 

1. ประเภทเคหะสงเคราะห์
- ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้าง
- ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรืออาคารชุด
- ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น
- ซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนหรือคู่สมรสปลูกอยู่แล้ว
- ซื้ออาคารที่ปลูกสร้างในที่ดินของตนหรือคู่สมรส
- ปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคารในที่ดิน ซึ่งเป็นของตนหรือคู่สมรส
- ไถ่ถอน จำนองที่ดิน ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดของตนหรือคู่สมรส จากสถาบันการเงินหรือธนาคารออมสินหรือบุคคลอื่น
2. ประเภทซื้อรถยนต์ หรือซ่อมรถยนต์
3. การใด ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยที่ดิน และหรืออาคารเพื่อประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน
ได้แก่แผนการลงทุนในการประกอบอาชีพ ตามที่คณะกรรมการ

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

1. ที่ดินหรือที่ดินและอาคาร
2. อาคารชุด
3. สมุดเงินฝากของสหกรณ์