หลักเกณฑ์การกู้สามัญตำแหน่งค้ำประกัน

- เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี - ดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารออมสินหรือเทียบเท่าค้ำประกันตนเองได้ไม่เกิน ...

เงินกู้สามัญทั่วไป

เงินกู้สามัญทั่วไป วงเงินกู้ เงินกู้ประเภทสามัญ..เมื่อรวมกันแล้ว ไม่เกิน 3,500,000.00 บาท สิทธิ์การกู้ ...

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ - เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน.. - พิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน90%ราคาหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ต้องไม่เกิน ...

++ดูทั้งหมด

สวัสดิการ

สวัสดิการ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก - เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป - ไม่เคยผิดนัดการชำระหนี้ ...

++ดูทั้งหมด

ประธานกรรมการ

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
ประธานกรรมการ

กรรมการดำเนินการ

นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1
นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล
รองประธานกรรมการคนที่ 2
นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช
กรรมการและเหรัญญิก
นายสุรพล จันทรท่าจีน
กรรมการ
นายมงคล เปียเมือง
กรรมการ
นายวิมล ทุ่งทอง
กรรมการ
นายสุภาวุฒิ ดาระอินทร์
กรรมการ
นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่
กรรมการ
นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์
กรรมการ
นางประภาภรณ์ เทพสุธรรมรัตน์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร
กรรมการ
นายชัยรัตน์ สร้อยแสง
กรรมการ
กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล
กรุณากรอกตำแหน่ง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 • ประเภท
  อัตรา
 • ออมทรัพย์ (วันที่ 1 ก.ค. 62)
  2.25
 • ออมทรัพย์พิเศษ __________ (ณ วันที่ 1 พ.ค.62)
  3.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • ประเภท
  อัตรา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน , สามัญ
  5.15
 • เงินกู้พิเศษ
  5.00
 • เงินกู้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้ำประกัน
  4.00
 • ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้
  7.50